Visa ikon

Personuppgiftsansvarig: Styrelsen för Stiftelsen Hallands Länsmuseers Halmstad och Varberg

Dataskyddsombud: Anna Agardson

  
Syftet med denna policy är att informera och säkerställa Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varbergs hantering av personuppgifter (vad är en personuppgift, se nedan) i enighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Policyn avser behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar strukturerad och ostrukturerad information.  
 

Personuppgift: En uppgift som kan kopplas till en enskild person antingen ensamt eller i kombination med andra personuppgifter.  
 

Exempel på en personuppgift: 
Namn 
Personnummer 
Adressuppgift, e-postadress 
Röst och bild 
Fastighetsbeteckning 
Kontonummer 
Registreringsnummer till fordon  
 

Det är Stiftelsens styrelse som är personuppgiftsansvarig för Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varbergs hantering av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enighet med lämplig lagstiftning.  
Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg samlar och behandlar personuppgifter som den interna och externa verksamheten fordrar och alltid med ett tillhörande och specifikt syfte vilket i sin tur uppfyller laglig/rättslig grund (vad innebär laglig/rättslig grund, se nedan).  
Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg kommer inte att överföra, sprida eller vidarebefordra personuppgifter till en annan part utom i de fall laglig/rättslig grund tillåter de ovannämnda aktiviteterna. 

För varje behandling – Laglig grund 

Avtal (behandling av en personuppgift är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, ex: anställningsavtal, leveransavtal, försäkringsavtal) 

Rättslig förpliktelse (kräver nationell lagstiftning, ex: bokföringslagen, patientdatalagen, förvaltningslagen) 

Berättigat intresse/grundläggande intresse (kombineras med intresseavvägning) Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet  

Allmänt intresse (kräver nationell lagstiftning, ex: arkivlagen) 

Myndighetsutövning (kräver nationell lagstiftning)

Intresseavvägning se Berättigat intresse/grundläggande intresse 

Samtycke (om nödvändigt men ska undvikas, kan vara muntligt och skriftligt, skriftligt krävs för barn)  
 

Vid varje personuppgiftsbehandling tillämpas följande principer: 

 1. Laglighet
 2. Ändamålsbegränsning
 3. Uppgiftsminimering
 4. Korrekthet
 5. Lagringsminimering
 6. Integritet och konfidentialitet

Den registrerade har rätt att skriftligt begära: 

 1. Tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att ha rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg genomför avseende den registrerades personuppgifter.
 2. Rättelse av personuppgifter. Det innebär att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas.
 3. Radering av personuppgifter. Det innebär att personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg inte omedelbart får radera personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning samt att fullfölja avtal.
 4. Begränsning av behandling av personuppgifter. Det innebär att personuppgifter behandlas för vissa avgränsande ändamål och kan begränsas när den registrerade anser att de är felaktiga.
  Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 6. Vid begäran om rättelse, radering, begränsning och dataportabilitet vänligen kontakta Stiftelsen Halland Länsmuseer Halmstad och Varberg på: kansli@kulturmiljohallnd.se

Den registrerade har rätt att komma med eventuella klagomål angående hur Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg behandlar den registrerades personuppgifter till Datainspektionen.  

Detaljerna i bestämmelserna i den gällande dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Datainspektionens hemsida:   

www.datainspektionen.se 

< <